Delårsrapport Q1: Stark tillväxt och ökad lönsamhet trots accelererad nedgång inom snuskategorin

2024-05-03 07:45

Pressrelease 3 Maj 2024

Januari – Mars 2024
• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 887,5 MSEK (781,3). Organisk försäljningstillväxt var 13 procent.
• Volymtillväxten i kategorin Nikotinpåsar var 40 procent under kvartalet.
• Bruttomarginalen uppgick till 14,4 procent (12,0).
• Justerad EBITDA uppgick till 46,8 MSEK (30,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 5,3 procent (3,9).
• Justerad EBIT uppgick till 30,6 MSEK (18,2), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 3,5 procent (2,3).
• Rörelseresultatet uppgick till 15,9 MSEK (7,4), inklusive jämförelsestörande poster om -4,8 MSEK (-0,9).
• Resultatet i kvartalet uppgick till 12,8 MSEK (1,4).
• Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,05).
• Antal order ökade till 1 196 tusen (1 121) med ett genomsnittligt ordervärde om SEK 684 (650).
• Aktiva kunder uppgick till 548 tusen (501) vid kvartalets utgång.

Nettoomsättningen i det första kvartalet ökade med 12 procent till 887,5 MSEK (781,3). Organisk försäljningstillväxt var 13 procent. Bruttoresultatet ökade till 126,1 MSEK (93,5), motsvarande en bruttomarginal om 14,4 procent (12,0). Justerad EBIT i det första kvartalet ökade till 30,6 MSEK (18,2). Ökningen förklaras främst av högre bruttomarginal, ökad volym samt effektivitet, delvis motverkat av fortsatta investeringar. Den justerade EBIT-marginalen ökade till 3,5 procent (2,3).

“Haypp Group inledde 2024 stabilt där nikotinpåsar behöll sitt momentum, med en volymökning på 40 procent jämfört med föregående år och en lika stark tillväxt på 41 procent under 2023, mer än en fördubbling sedan första kvartalet 2022. Vi förväntar oss att denna tillväxt fortsätter i våra Core- och Growth-segment. Nikotinpåsar stod för 58 procent av koncernens försäljningsvolym under första kvartalet 2024 och fortsätter att öka som andel av koncernens volym med cirka 1 procentenhet per månad. Vi förväntar oss att fortsätta utvecklingen mot målen om en koncernomsättning på 5 miljarder SEK och en kombinerad justerad EBIT-marginal på 5–7 procent för Core- och Growth segmenten, som nyligen beskrevs under kapitalmarknadsdagen, med stöd av ökande skalfördelar från volymtillväxt.”, sa Haypp Groups VD Gavin O’Dowd.

Kvartalsrapporten i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande och finns på bolagets hemsida: https://hayppgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Haypp Group kommer att hålla en webbsänd audiocast på engelska kl. 09.00 CEST idag. Haypp Group representeras av VD och koncernchef Gavin O’Dowd och CFO Peter Deli, som kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. För att delta eller för ytterligare information – https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q1-report-2024

FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKT
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Denna information var, innan den offentliggjordes, insiderinformation och är sådan information som Haypp Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 Maj 2024 kl. 07:45. 

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

← Back to Newsroom