Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB (publ)

2024-05-16 13:00

Idag, torsdagen den 16 maj 2024, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Linus Liljegren och Patrik Rees samt nyvaldes Deepak Mishra och Adam Schatz. Till styrelseordförande omvaldes Ingrid Jonasson Blank.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ordförande ska uppgå oförändrat till 600 000 kronor och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå oförändrat med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag. 

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner
Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 819 808 teckningsoptioner förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och den 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 819 808 aktier i Haypp Group motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 5,7 procent.

Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av sådana teckningsoptioner att överlåta samtliga teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB. Därigenom kan högst 1 250 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 81 885,60 kronor. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för det erbjudande som riktas till optionsinnehavarna. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra återköpet av teckningsoptionerna.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2027 till och med 31 maj 2027.

Införande av två långsiktiga incitamentsprogram för anställda i USA
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av två separata nya långsiktiga incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av 70 197 respektive 55 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 53,8 kronor, respektive 42,0 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2025 till och med 31 maj 2025 eller, såvitt avser det andra programmet, 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För mer information och kontakt
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

← Back to Newsroom