Haypp Group genomför återköpserbjudande avseende teckningsoptioner

2023-09-11 08:30

Styrelsen för Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med beslut av årsstämman, beslutat att genomföra ett återköpserbjudande avseende teckningsoptioner utställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Totalt återköps 1 114 318 teckningsoptioner genom erbjudandet. Betalning för återköpta teckningsoptioner erläggs genom utgivande av 575 179 nya aktier i Haypp Group. De nyemitterade aktierna utgör totalt 1,9 % av totalt antal aktier i Bolaget.

Årsstämman i Haypp Group beslutade den 17 maj 2023 om ett återköpserbjudande avseende teckningsoptioner utställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat att genomföra återköpserbjudandet, varvid 1 114 318 teckningsoptioner[1] återköps av Bolaget.

Bolaget förvärvar teckningsoptionerna till deras respektive marknadsvärde, beräknat av oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper, baserat på stängningskursen för Haypp Group-aktien den 8 september 2023. Det totala vederlaget för de teckningsoptioner som återköps uppgår till 28 873 996 kronor.

I enlighet med årsstämmans beslut kommer vederlaget för de återköpta teckningsoptionerna att kvittas mot nya aktier i Bolaget, varvid 575 179 nya aktier ges ut till en teckningskurs om 50,20 kr per aktie, motsvarande stängningskursen för Haypp Group-aktien den 8 september 2023. Efter nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 29 819 588, och aktiekapitalet till 1 953 435,79 kronor.

Motivet till återköpserbjudandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utspädningen av aktiekapital- och röstandelen för befintliga aktieägare i Bolaget blir lägre än om teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

De teckningsoptioner som inte återköps av Bolaget kan utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget enligt gällande villkor.

[1] Avser 83 700 teckningsoptioner av serie 2017/2022:3, 30 450 teckningsoptioner av serie 2018/2022:1, 228 450 teckningsoptioner av serie 2018/2022:2, 76 200 teckningsoptioner av serie 2018/2022:3, 190 474 teckningsoptioner av serie 2018/2023:1, 56 171 teckningsoptioner av serie 2018/2023:2:1, 56 171 teckningsoptioner av serie 2018/2023:2:2, 83 563 teckningsoptioner av serie 2018/2023:3, 54 600 teckningsoptioner av serie 2018/2023:4, 98 089 teckningsoptioner av serie 2018/2023:5 och 156 450 teckningsoptioner av serie 2020/2022:1:1.

För mer information och kontakt
Markus Lindblad
Head of Legal & External Affairs:
+46 (0) 708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46 (0) 708244088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor
+46 (0) 8-528 00 399
[email protected]

← Back to Newsroom