Archives: MFN News Items

Aktieägarna i Haypp Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024, och (ii) anmäla sig till stämman per post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”) eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024 samt innehålla uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare önskar företrädas av ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hayppgroup.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut angående
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
  1. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseledamot
  2. omval av Linus Liljegren som styrelseledamot
  3. omval av Patrik Rees som styrelseledamot
  4. omval av Anneli Lindblom som styrelseledamot
  5. Nyval av Deepak Mishra som styrelseledamot
  6. Nyval av Adam Schatz som styrelseledamot
  7. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseordförande
  8. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor
 12. Beslut om valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om återköp av teckningsoptioner
 14. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram
 15. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
 16. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 9 – 11)
Valberedningen, som består av Henrik Nordström (GR8 Ventures, ordförande), Patrik Rees (Eastcoast Capital och e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) samt Ingrid Jonasson Blank (styrelsens ordförande, adjungerad), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens utskott ska oförändrat utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Styrelse: omval av Ingrid Jonasson Blank, Linus Liljegren, Patrik Rees och Anneli Lindblom samt nyval av Deepak Mishra och Adam Schatz. Kristian Ford och Per Sjödell har avböjt omval.

Deepak Mishra, född 1971, brittisk medborgare bosatt i Storbritannien, har en magisterexamen (MBA Marketing, Systems) från Indian Institute of Management, Lucknow, Indien samt en kandidatexamen (BE, Hons, Computer Science) från Birla Institute of Technology & Science, Pilani, Indien. Deepak Mishra har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom managementkonsulting hos Accenture (1996–2000) och McKinsey (2001–2014) och inom private equity hos Centerbridge Partners (2014–2018). Vidare var Deepak Mishra Chief Strategy Officer vid Philip Morris International (2018–2021) och därefter President för Philip Morris Internationals amerikanska verksamhet (2021–2022) där han bland annat var involverad i bolagets transformation till rökfria produkter. Han är sedan 2023 operativ partner i investmentbolaget Global Asset Capital. Han har inga övriga externa styrelseuppdrag och äger inga aktier i Haypp Group.

Adam Schatz, född 1974, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen (M Sc) i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Adam Schatz har bland annat innehaft flera positioner inom Gambro AB (sedermera Baxter International Inc) (2008–2015), samt under senare delen av sitt yrkesliv haft flera nyckelpositioner inom e-handel och ekonomi/finans, såsom finanschef respektive VD och koncernchef för BHG Group AB (2019–2022) samt affärsområdeschef respektive CFO för Axiell AB (2015–2019). Han är sedan 2023 VD och koncernchef för Nuent Group AB och har styrelseuppdrag för bolag inom Nuent Group-koncernen. Adam Schatz äger 1 000 aktier i Haypp.

Styrelseordförande: omval av Ingrid Jonasson Blank.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid Magnus Lagerberg avses vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Genom beslut av årsstämman 2023 höjdes styrelsearvodet med 50 000 kronor per ledamot respektive 100 000 kronor för valberedningens ordförande. Ledamöterna förväntades att köpa aktier i bolaget motsvarande höjningen av arvodet, efter avdragen skatt. Valberedningen föreslår nu dels att samma belopp ska användas av styrelseledamöterna för att köpa aktier i bolaget, dels att sådana aktier ska innehas under minst 24 månader från dagen för aktieköpet. Om styrelseledamot avgår från sitt uppdrag står det ledamoten fritt att avyttra aktierna. Valberedningen rekommenderar att köpet av aktierna genomförs inom två veckor från att bolagsstämman fattat beslut om styrelsens ersättning.

Valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden (adjungerad) och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 1 september 2024. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)

Bakgrund till beslutsförslaget

Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 819 808 teckningsoptioner[1] (”Teckningsoptionerna”), som innehas av totalt 42 optionsinnehavare (”Optionsinnehavarna”) vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 819 808 aktier i Haypp Group, motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 5,7 procent baserat på antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar erbjudande till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB (”Erbjudandet”). Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Genom deltagande i Erbjudandet, vilket är frivilligt, reduceras Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av Teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Haypp Group, och utnyttjande av Teckningsoptionerna underlättas därmed. För Haypp Group innebär Erbjudandet att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid från utnyttjande av Teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital- och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna blir lägre än om Teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

För att illustrera effekterna av Erbjudandet vid olika aktiekurser på Haypp-aktien vid värderingstillfället följer nedan ett illustrativt räkneexempel baserat på en förenklad värdering utifrån skillnaden mellan aktiekurs och teckningskurs multiplicerat med antal Teckningsoptioner.

Serie 2021/2024

Aktiekurs (kronor) Högsta antal nya aktier Teckningslikvid (totalt, kronor) Total utspädning (%)
Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren
80
85 6 170 209 780 0 17 306 850 0,02 0,70
90 17 482 209 780 0 17 306 850 0,06 0,70
95 27 603 209 780 0 17 306 850 0,09 0,70

Serie 2022/2025

Aktiekurs (kronor) Högsta antal nya aktier Teckningslikvid (totalt, kronor) Total utspädning (%)
Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren
80 603 761 1 610 028 0 80 501 400 2,02 5,40
85 662 953 1 610 028 0 80 501 400 2,22 5,40
90 715 568 1 610 028 0 80 501 400 2,40 5,40
95 762 645 1 610 028 0 80 501 400 2,56 5,40

Erbjudandet bedöms inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget. Den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att Erbjudandet accepteras avses användas som betalning genom kvittning för de aktier som emitteras. Haypp Group kommer således inte att erlägga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning).

Styrelsens förslag under denna punkt har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott.

Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner (punkt 13a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Haypp Group AB lämnar Erbjudandet till Optionsinnehavarna enligt nedanstående villkor.

 • Högst 1 819 808 Teckningsoptioner, det vill säga de Teckningsoptioner som har förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och den 31 maj 2025, ska kunna återköpas.
 • Återköpet ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq Stockholm sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025. Beräkningen av marknadsvärdet i Erbjudandet ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner (Black & Scholes).

Erbjudandet ska vara villkorat av att styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar för att genomföra återköpet föreligger. Haypp Group har inte för avsikt att utge någon kontant ersättning för Teckningsoptionerna annat än för eventuell överskjutande fordran på vederlag som inte kunnat användas för kvittning. Teckningsoptionerna som återköps av Haypp Group kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar Erbjudandet kan, utan påverkan av Erbjudandet, utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget under teckningsperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor (”Nyemissionen”). Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Erbjudandet.

Genom Nyemissionen kan högst 1 250 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 81 885,60 kronor. Som framgått ovan är avsikten att aktierna ska ges ut som ett led i genomförande av Erbjudandet, varför antalet aktier som ges ut bestäms utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna och bolagets aktie per sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025.

Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde), baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Erbjudandet under anmälningsperioden.

Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2021/2024 ska ske senast den 11 oktober 2024 på teckningslista. Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska ske senast den 6 april 2025. Betalning för aktierna ska ske senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det antecknas att styrelsen har rätt, och avser att besluta om, att betalning för tecknade aktier ska göras genom kvittning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 14a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 65 508,48 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Sådan överlåtelse ska som utgångspunkt ske till marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2027 till och med 31 maj 2027.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 14(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas till deltagarna i programmet till ett pris per teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Programmet omfattar högst cirka 31 personer. Teckningsoptionerna ska tilldelas enligt nedanstående principer.

Kategori Maximalt antal optioner per person/kategori
Verkställande direktör (1 person) 150 000
Övrig ledningsgrupp (10 personer) 125 000 / 650 000
Övriga nyckelpersoner (20 personer) 30 000 / 200 000

För det fall anställda önskar förvärva ett större antal teckningsoptioner än det antal som anges ovan, ska tilldelning av teckningsoptioner, som inte förvärvats av annan inom ramen för emissionens högsta belopp, göras i förhållande till antalet teckningsoptioner som relevanta deltagare önskar förvärva.

Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt eller besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 1 000 000, vilket motsvarar cirka 3,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 619 808, vilket motsvarar cirka 10,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte bedöms uppkomma några sociala avgifter för Haypp Group i samband med programmet. Bolagets kostnader för programmet är därmed endast relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. För det fall styrelsen gör anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader. Dessutom kommer bolaget att betala en kontant engångsbonus om cirka 15 miljoner kronor till några av sina anställda. Mottagarna av en sådan kontant bonus är fria att använda bonusen som de vill, inklusive men inte begränsat till att använda den för att betala teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka varje optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 8,65 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 15a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 70 197 teckningsoptioner av serie 2024/2025, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 4 598,50 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 53,8 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2025 till och med 31 maj 2025.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 15(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmet .

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter ett år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på ett år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 16, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 70 197, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13 och de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 690 005, vilket motsvarar cirka 11,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 26,16 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 16a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 55 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 3 602,97 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 42,0 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 16(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmet.

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter två år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på två år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 15, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 55 000, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14 samt de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 15, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 745 005, vilket motsvarar cirka 11,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 36,72 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________________

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till [email protected] eller via post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.

Antal aktier och röster
I Haypp Group AB (publ) finns totalt 29 839 088 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Östgötagatan 12 i Stockholm samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Haypp Group AB (publ) har organisationsnummer 559075-6796 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2024
Haypp Group AB (publ)
Styrelsen

[1] Avser 209 780 teckningsoptioner av serie 2021/2024 och 1 610 028 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Archives: MFN News Items

Haypp Group AB (publ) gives notice of the Annual General Meeting to be held on Thursday 16 May 2024 at 10 a.m., at the offices of Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 in Stockholm.

Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participation

A shareholder who wishes to participate in the Annual General Meeting must (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB relating to the circumstances on Tuesday 7 May 2024, and (ii) notify its intention to participate in the Annual General Meeting by sending its notification attendance in writing to attn: AGM, Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm, or by email to [email protected], no later than Friday 10 May 2024. The notification shall include name, personal id number or company number, address, telephone number and – where relevant – the number of accompanying assistant(s), however maximum two.

If a shareholder votes by proxy, a written and dated proxy shall be enclosed to the notification of attendance. Proxy forms are available on the company’s website www.hayppgroup.com and will be sent to shareholders who so request and provide their postal address. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or an equivalent certificate of authority should be enclosed.

Nominee-registered shares

To be entitled to participate in the Annual General Meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must, in addition to providing notification of participation, register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register relating to the circumstances on Tuesday 7 May 2024. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed by the nominee not later than Friday 10 May 2024 are taken into account when preparing the share register.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting
 2. Election of Chairman of the meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Election of one or two persons to approve the minutes
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened
 6. Approval of the agenda for the meeting
 7. Presentation of the Annual Report and the Auditors’ Report, and the Consolidated Accounts and the Auditors’ Report for the Group
 8. Resolution concerning
  1. the adoption of the Income Statement and the Balance Sheet, and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet
  2. the disposition of the company’s results pursuant to the adopted Balance Sheet; and
  3. discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
 9. Determination of the number of members and deputy members of the Board of Directors and the number of auditors and deputy auditors
 10. Determination of fees payable to the Board of Directors and auditor
 11. Election of the Board of Directors, Chairman of the Board and auditor
  1. re-election of Ingrid Jonasson Blank as Board member
  2. re-election of Linus Liljegren as Board member
  3. re-election of Patrik Rees as Board member
  4. re-election of Anneli Lindblom as Board member
  5. election of Deepak Mishra as Board member
  6. election of Adam Schatz as Board member
  7. re-election of Ingrid Jonasson Blank as Chairman of the Board
  8. re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor
 12. Resolution concerning Nomination Committee
 13. The Board of Directors’ proposal regarding repurchase of warrants
 14. The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive program
 15. The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive for US employees
 16. The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive for US employees
 17. The Board of Directors’ proposed resolution on share issue authorization
 18. Closing of the meeting

PROPOSED RESULOTIONS

Disposition of the company’s results (item 8b)
The Board proposes that no dividend is paid and that the company’s result shall be carried forward.

Board of Directors, etc. (items 2 and 9 – 11)
The Nomination Committee, comprising Henrik Nordström (Chairman of the Committee, GR8 Ventures), Patrik Rees (Eastcoast Capital and e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) and Ingrid Jonasson Blank (co-opted, Chairman of the Board of Directors), proposes the following:

Chairman of the Meeting: attorney-at-law Christian Lindhé.

Number of members and deputy members of the Board: six ordinary members with no deputy members.

Fees payable to the Board: unchanged SEK 600,000 to the Chairman of the Board and SEK 300,000 to each of the other Board members who are not employed by the company. A member of the Board who performs work for the company outside the scope of the Board work may also receive remuneration on market terms for such work performed. Further, it is proposed that compensation for work in board committees shall be paid with unchanged SEK 75,000 to the chairman of the audit committee, unchanged SEK 50,000 to the Chairman of the remuneration committee and unchanged SEK 25,000 to each of the members of the remuneration committee and the audit committee for work performed in these committees.

Board of Directors: re-election of Ingrid Jonasson Blank, Linus Liljegren, Patrik Rees and Anneli Lindblom and election of Deepak Mishra and Adam Schatz. Kristian Ford and Per Sjödell have declined re-election.

Deepak Mishra, born in 1971, British citizen living in the UK, holds a Master’s degree (MBA Marketing, Systems) from the Indian Institute of Management, Lucknow, India and a Bachelor’s degree (BE, Hons, Computer Science) from Birla Institute of Technology & Science, Pilani, India. For most of his professional life, Deepak Mishra has held key positions in management consulting at Accenture (1996–2000) and McKinsey (2001–2014), and in private equity with Centerbridge Partners (2014–2018). Furthermore, Deepak Mishra was Chief Strategy Officer at Philip Morris International (2018–2021), and subsequently President of Philip Morris International’s Americas region (2021–2022) where he was involved in PMI’s smoke-free transformation. Since 2023, he is an operating partner in the investment company Global Asset Capital. He has no other ongoing board assignments and does not own any shares in Haypp Group.

Adam Schatz, born 1974, Swedish citizen living in Sweden, holds a master’s degree (M Sc) in economics from the Stockholm School of Economics, Sweden. Adam Schatz has among other things held several positions within Gambro AB (later Baxter International Inc) (2008–2015), and during the latter part of his professional life held several key positions in e-commerce and economics/finance, such as Chief Financial Officer and President and CEO of BHG Group AB (2019–2022) and Business Area Manager and CFO of Axiell AB (2015–2019). Since 2023, he is President and CEO of Nuent Group AB and has board assignments for companies within the Nuent Group. Adam Schatz owns 1,000 shares in Haypp.

Chairman of the Board: re-election of Ingrid Jonasson Blank.

Number of auditors and deputy auditors: one auditor with no deputy auditor.

Fees payable to the auditor: in accordance with approved invoices within the scope of the tender.

Auditors: re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB whereby Magnus Lagerberg is intended to be auditor in charge. The proposal is in accordance with the Audit Committee’s recommendation.

The fees payable to the Board members and Chairman of the Board were increased by the 2023 Annual General Meeting with SEK 50,000 and SEK 100,000, respectively. The Board members were expected to purchase shares in the Company corresponding to such increase after payment of any applicable taxes. Now, the Nomination Committee propose that the same amount shall be used to purchase shares in the Company, and that such holding shall be kept for at least 24 months from the date of purchase. In the event that a Board member leaves the Board, such member shall be free to sell such shareholding. The Nomination Committee recommends that the acquisition of the shares should be done within two weeks of the Annual General Meeting resolving on renumeration to the board.

Nomination Committee (item 12)
The Nomination Committee proposes that the company shall have a nomination committee composed of the Chairman of the Board (co-opted) and one representative for each of the three largest shareholders based on ownership of the company as per 1 September 2024. Should one of the three largest shareholders refrain from appointing a representative to the Nomination Committee, the right shall pass to the shareholder that, excluding these three shareholders, has the largest shareholding in the company. The Chairman of the Board shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints another member.

If earlier than three months prior to the Annual General Meeting, one or more of the shareholders having appointed representatives to the Nomination Committee no longer are among the three largest shareholders, representatives appointed by these shareholders shall resign and the shareholders who then are among the three largest shareholders may appoint their representatives to the Nomination Committee. However, unless special reasons apply, no change to the composition of the Nomination Committee shall be made if there has only been a minor change of ownership or if the change occurs later than three months prior to the Annual General Meeting. Should a member resign from the Nomination Committee before its work is completed, the shareholder who has appointed the member that resigned shall appoint a new member. If such shareholder is no longer among the three largest shareholders, a new member shall be appointed in accordance with the order set out above. Shareholders who have appointed a representative to be a member of the Nomination Committee shall have the right to dismiss such member and appoint a new representative of the Nomination Committee.

Changes to the composition of the Nomination Committee must be announced immediately. The term of office for the Nomination Committee ends when the composition of the following Nomination Committee has been announced. The Nomination Committee shall perform the tasks incumbent on the Nomination Committee pursuant to the Swedish Corporate Governance Code.

The Board of Director’s proposal regarding repurchase and set-off offer for warrants, including (a) approval of conditional offer to repurchase warrants and (b) resolution regarding directed share issue (item 13)

Background to the proposed resolution

Haypp Group AB has established several incentive programs by issuing warrants for employees of Haypp Group. 1,819,808 of these warrants[1] (the “Warrants”), which are held by a total of 42 warrant holders (the “Warrant Holders”) at the time of the notice convening the Annual General Meeting, may be exercised during the period from 13 October 2024 up and until 31 May 2025. The Warrants entitle to subscription for 1,819,808 shares in Haypp Group, corresponding to a dilution of the existing number of shares and votes by approximately 5.7 percent based on the number of shares and votes after full exercise. The Board proposes that the company makes an offer to the Warrant Holders to transfer all of the Warrants to Haypp Group AB at a price corresponding the market value of the transferred Warrants, and where consideration for the Warrants shall be paid in the form of newly issued shares in Haypp Group AB (the “Repurchase Offer”). The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.

By participating in the Repurchase Offer, which is voluntary, the Warrant Holders’ need to finance payment of the Warrants’ exercise price by, for example, selling shares in Haypp Group is reduced, thereby facilitating the exercise of the Warrants. For Haypp Group AB, the Repurchase Offer means that the company will not receive any subscription proceeds for exercise of the Warrants and that the dilution of the share capital and voting rights in the company for existing shareholders as a result of the exercise of the Warrants will be lower than if the Warrants are exercised in accordance with the terms for the Warrants.

To illustrate the effects of the Repurchase Offer at different share prices of the Haypp share at the time of valuation, an illustrative calculation example is provided below, based on a simplified valuation based on the difference between the share price and the subscription price multiplied by the number of Warrants.

Series 2021/2024

Share price (SEK) Maximum number of new shares Subscription price (total, SEK) Total dilution (%)
The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants
80
85 6,170 209,780 0 17,306,850 0.02 0.70
90 17,482 209,780 0 17,306,850 0.06 0.70
95 27,603 209,780 0 17,306,850 0.09 0.70

Series 2022/2025

Share price (SEK) Maximum number of new shares Subscription price (total, SEK) Total dilution (%)
The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants The Repurchase Offer Terms and conditions of the Warrants
80 603,761 1,610,028 0 80,501,400 2.02 5.40
85 662,953 1,610,028 0 80,501,400 2.22 5.40
90 715,568 1,610,028 0 80,501,400 2.40 5.40
95 762,645 1,610,028 0 80,501,400 2.56 5.40

The Repurchase Offer is assessed not to entail any additional tax costs nor transaction fees for the company. The claim for consideration that arises for the participants in connection with the acceptance of the Repurchase Offer is to be used as a set-off payment for the shares to be issued. Haypp Group will thus not pay any cash consideration for the Warrants (other than for any excess claims for consideration that could not be used for set-off).

The proposal under this item has been prepared by the Board and its Remuneration Committee.

Approval of conditional offer to repurchase warrants (item 13a)

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to approve that Haypp Group AB submits the Repurchase Offer to the Warrant Holders on the terms and conditions set out below.

 • Not more than 1,819,808 Warrants, i.e. the Warrants that may be exercised during the period 13 October 2024 up and until 31 May 2025, shall be eligible for repurchase.
 • The repurchase shall be made at the market value of the Warrants, based on the closing price of the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer, which for (i) the 209,780 warrants of series 2021/2024 is expected to occur during the period from 9 September 2024 up and until 9 October 2024, and (ii) for the 1,610,028 warrants of series 2022/2025 is expected to occur during the period from 4 March 2025 up and until 4 April 2025. The calculation of the market value of the Repurchase Offer shall be performed by an independent party based on customary valuation principles for warrants on the Swedish market (Black & Scholes).

The Repurchase Offer shall be conditional upon the Board of Directors finding the market conditions suitable for the repurchase. Haypp Group does not intend to provide any cash consideration for the Warrants other than for any excess claim for consideration that cannot be used as a set-off. The Warrants repurchased by Haypp Group will either expire or be cancelled, depending on what is deemed most appropriate.

Warrant Holders that do not accept the Repurchase Offer may, without being affected by the Repurchase Offer, exercise their Warrants to subscribe for shares during the subscription period in accordance with the terms and conditions applicable to the Warrants.

Resolution regarding directed share issue (item 13b)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves on a directed share issue on the terms and conditions set out below (the “New Issue”). The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, is to implement the Repurchase Offer.

Through the New Issue, not more than 1,250,000 shares may be issued, whereby the share capital increases by not more than SEK 81,885.60. As stated above, the intention is that the shares will be issued as part of the implementation of the Repurchase Offer, why the number of shares finally issued and allocated will be determined on the basis of the number of Warrants submitted in the Repurchase Offer and the market value of the Warrants and the company’s shares on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer, which for (i) the 209,780 warrants of series 2021/2024 is expected to occur during the period from 9 September 2024 up and until 9 October 2024, and (ii) for the 1,610,028 warrants of series 2022/2025 is expected to occur during the period from 4 March 2025 up and until 4 April 2025.

The subscription price shall correspond to the market value of the share (however, never lower than the quota value of the share), based on the closing price of the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market on the last day of the acceptance period for the Repurchase Offer. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, be granted to the Warrant Holders who have accepted the Repurchase Offer during the acceptance period.

Subscription for the new shares in relation to the warrants of series 2021/2024 shall take place no later than 11 October 2024 on a subscription list. Subscription for the new shares in relation to the warrants of series 2022/2025 shall take place no later than 6 April 2025 on a subscription list. Payment shall be made no later than in connection with the subscription for the new shares. It is noted that the Board shall be entitled to resolve on set-off payment.

The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividends, which occurs closest after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive program (item 14)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to implement a new long-term incentive program for the executive management and other key individuals within Haypp Group AB, through the issue of warrants, in accordance with the following. The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.

Issue of warrants (item 14a)

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, to issue not more than 1,000,000 warrants of series 2024/2027, whereupon the company’s share capital increases by not more than approximately SEK 65,508.48.

The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, only be vested in the company or one of the company’s wholly owned subsidiaries, for subsequent transfer to current and future members of the executive management and other key individuals in the group. Such transfer shall as a starting point be made on market terms and conditions. The warrants shall be issued free of charge to the subsidiary.

Each warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price corresponding to 130 percent of the volume weighted average share price for the company’s share on Nasdaq First North Growth Market during the five trading days following immediately after the annual general meeting. Subscription for new shares by virtue of the warrants shall be made during the period 15 May 2027 up to and including 31 May 2027.

Approval of transfer of warrants (item 14b)

In order to enable the company’s delivery of warrants under the program, the Board proposes that the Annual General Meeting resolves to approve that the warrants issued in accordance with item 14(a) above, directly or indirectly, may be transferred to the participants in the program at a price per warrant amounting to the warrant’s market value at the time of the transfer, calculated pursuant to the Black & Scholes warrant valuation model.

The program comprises not more than approximately 31 persons. The allotment of warrants shall be made according to the following principles.

Category Maximum number of warrants per person/category
CEO (1 person) 150,000
Other executive management (10 persons) 125,000 / 650,000
Other key individuals (20 persons) 30,000 / 200,000

In the event that the employees wish to acquire a larger number of warrants than the number stated above, the allotment of warrants which have not been acquired by another within the maximum amount of the issue, shall be made in proportion to the number of warrants that relevant participants wish to acquire.

Warrants that are not transferred in the initial offer or that are subsequently repurchased may be transferred to future employees or employees who have been promoted, whereby the above-mentioned guidelines for allocation shall be applied. Upon such allotment, a new calculation of the market value of the warrants to be paid by participants shall be made.

Preparation of and motives for the proposal, etc
The program has been prepared by the Board in consultation with external advisors. The motives for the proposal and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are to create conditions for motivating, retaining and recruiting executive management and other key individuals in the group. The Board deems that it is in all shareholders’ interest that senior executives and other key individuals have a long-term interest of a beneficial development of the value of the company’s share.

The Board of Haypp Group AB shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of the program, in accordance with the above presented terms and conditions. In connection therewith, the Board shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions, including to transfer warrants free of charge or resolving on cash or other settlement if deemed favourable for the company based on foreign tax regulations.

Dilution
Upon full exercise of the warrants at the terms and conditions applicable at the time of the resolution, the number of shares and votes in the company will be increased by 1,000,000, which corresponds to approximately 3.2 percent of the number of shares and votes in the company. Upon full exercise of all outstanding warrants in the company, including the warrants that are proposed to be issued as well as repurchased in accordance with item 13, the number of shares and votes in the company will be increased by not more than 3,619,808, which corresponds to approximately 10.8 percent of the number of shares and votes in the company. The dilutive effect is calculated as the number of additional shares and votes upon full exercise of all warrants, in relation to the total number of shares and votes after full exercise.

Impact on key figures and costs for the company etc.
The incentive program is expected to have a marginal impact on the company’s key figures. The warrants will be transferred at market value and, therefore, no social security contributions are expected to be incurred by Haypp Group AB in connection with the program. The company’s costs for the program are thus only related to external advisors in connection with the implementation of the program. In the event the Board makes adjustments to the program for foreign participants, such as deciding on cash settlement, the outcome of the program will affect the company’s earnings in the form of increased personnel costs. In addition, the company will pay a one-off cash bonus payment in the amount of approximately SEK 15 million to some of its employees. The recipients of such cash bonus are free to use that bonus as they wish, including but not limited to, using it to pay the warrant’s fair value at the time of allotment.

So-called warrant agreements shall be entered into, pursuant to which each warrant holder, under certain conditions, shall be obliged to offer the company to acquire the warrants, or a portion of them.

According to a preliminary valuation, the warrants’ market value corresponds to approximately SEK 8.65 per warrant, calculated pursuant to the Black & Scholes warrant valuation model.

Other incentive programs

For a description of Haypp Group’s other equity-related incentive programs, reference is made to company’s website, www.hayppgroup.com.

Majority requirements
In order for resolutions in accordance with the Board’s above to be valid, the resolutions must be supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the meeting.

The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive program for US employees (item 15)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to implement a new long-term incentive program for its US employees, through the issue of warrants, in accordance with the following. The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.

Issue of warrants (item 15a)

The Board proposes that the Annual General Meeting resolves, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, to issue not more than 70,197 warrants of series 2024/2025, whereupon the company’s share capital increases by not more than approximately SEK 4,598.50.

The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, only be vested in the company or one of the company’s wholly owned subsidiaries, for subsequent transfer, free of charge, to current and future key individuals in the group. The warrants shall be issued free of charge to the subsidiary.

Each warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price of SEK 53.8. Subscription for new shares by virtue of the warrants shall be made during the period 15 May 2025 up to and including 31 May 2025.

Approval of transfer of warrants (item 15b)

In order to enable the company’s delivery of warrants under the program, the Board proposes that the Annual General Meeting resolves to approve that the warrants issued in accordance with item 15(a) above, directly or indirectly, may be transferred to the participants in the program free of charge.

The program initially comprises one person. Warrants that are not transferred in the initial offer or that are subsequently repurchased may be transferred to future employees or employees who have been promoted.

Preparation of and motives for the proposal, etc
The program has been prepared by the Board in consultation with external advisors. The motives for the proposal and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are to create conditions for motivating, retaining and recruiting executive management and other key individuals in the group in cases of placement abroad. The Board deems that it is in all shareholders’ interest that employees in the US are offered participation in incentive programs in order to continue the US business development as well as the exposure towards the US market. Thus, the Board deems that it is in all shareholders’ interest that employees in the US have a long-term interest of a beneficial development of the value of the company’s share.

According to Swedish Stock Market Self-Regulation Committee’s Remuneration Rules, the vesting period in share-based incentive plans shall not be less than three years. As stated above, the Board proposes that the warrants may be exercised already after one year. The rationale for this is the participant’s critical role in the expansion and success of the company, in particular given the person’s unique position and responsibilities on the US market. The participant’s previous participation in the company’s incentive plans has been of great importance for such person’s motivation, but due to tax consequences linked to the individual’s move to the US, initiated at the company’s request, the individual has had to dispose of its warrants. This unique scenario requires a special solution to ensure that the company is able to retain and motivate a key person whose efforts are essential to the company’s success on the US market. Against this background, the Board assesses that it is reasonable, and of importance to be able to motivate and retain competent personnel, to apply the shorter period of one year in order to recreate the terms applied in the incentive plan in which the individual previously participated but had to exit. This adjustment is, together with the Board’s proposal in item 16, a one-off event aimed at addressing a unique situation in a fair and appropriate manner.

The Board of Haypp Group AB shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of the program, in accordance with the above presented terms and conditions. In connection therewith, the Board shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions, including resolving on cash or other settlement if deemed favourable for the company based on foreign tax regulations.

Dilution
Upon full exercise of the warrants at the terms and conditions applicable at the time of the resolution, the number of shares and votes in the company will be increased by 70,197, which corresponds to approximately 0.2 percent of the number of shares and votes in the company. Upon full exercise of all outstanding warrants in the company, including the warrants that are proposed to be issued as well as repurchased in accordance with item 13, as well as the warrants that are proposed to be issued in accordance with item 14, the number of shares and votes in the company will be increased by not more than 3,690,005, which corresponds to approximately 11.0 percent of the number of shares and votes in the company. The dilutive effect is calculated as the number of additional shares and votes upon full exercise of all warrants, in relation to the total number of shares and votes after full exercise.

Impact on key figures and costs for the company etc.
The incentive program is expected to have a marginal impact on the company’s key figures. The company’s costs for the program are thus primarily related to external advisors in connection with the implementation of the program. The warrants will be transferred free of charge in line with US regulations and market conditions. In the event the Board makes other adjustments to the program for foreign participants, such as deciding on cash settlement, the outcome of the program will affect the company’s earnings in the form of increased personnel costs.

So-called warrant agreements shall be entered into, pursuant to which warrant holder, under certain conditions, shall be obliged to offer the company to acquire the warrants, or a portion of them.

According to a preliminary valuation, the warrants’ market value corresponds to approximately SEK 26.16 per warrant, calculated pursuant to the Black & Scholes warrant valuation model.

Other incentive programs

For a description of Haypp Group’s other equity-related incentive programs, reference is made to company’s website, www.hayppgroup.com.

Majority requirements
In order for resolutions in accordance with the Board’s above to be valid, the resolutions must be supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the meeting.

The Board of Directors’ proposal regarding implementation of a new long-term incentive program for US employees (item 16)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to implement a new long-term incentive program for its US employees, through the issue of warrants, in accordance with the following. The resolutions under this item are conditional upon each other and are thus proposed to be made as one resolution.

Issue of warrants (item 16a)
The Board proposes that the Annual General Meeting resolves, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, to issue not more than 55,000 warrants of series 2024/2026, whereupon the company’s share capital increases by not more than approximately SEK 3,602.97.

The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, only be vested in the company or one of the company’s wholly owned subsidiaries, for subsequent transfer, free of charge, to current and future key individuals in the group. The warrants shall be issued free of charge to the subsidiary.

Each warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price SEK 42.0. Subscription for new shares by virtue of the warrants shall be made during the period 15 May 2026 up to and including 31 May 2026.

Approval of transfer of warrants (item 16b)

In order to enable the company’s delivery of warrants under the program, the Board proposes that the Annual General Meeting resolves to approve that the warrants issued in accordance with item 16(a) above, directly or indirectly, may be transferred to the participants in the program free of charge.

The program initially comprises one person. Warrants that are not transferred in the initial offer or that are subsequently repurchased may be transferred to future employees or employees who have been promoted.

Preparation of and motives for the proposal, etc
The program has been prepared by the Board in consultation with external advisors. The motives for the proposal and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights are to create conditions for motivating, retaining and recruiting executive management and other key individuals in the group in cases of placement abroad. The Board deems that it is in all shareholders’ interest that employees in the US are offered participation in incentive programs in order to continue the US business development as well as the exposure towards the US market. Thus, the Board deems that it is in all shareholders’ interest that employees in the US have a long-term interest of a beneficial development of the value of the company’s share.

According to Swedish Stock Market Self-Regulation Committee’s Remuneration Rules, the vesting period in share-based incentive plans shall not be less than three years. As stated above, the Board proposes that the warrants may be exercised already after two years. The rationale for this is the participant’s critical role in the expansion and success of the company, in particular given the person’s unique position and responsibilities on the US market. The participant’s previous participation in the company’s incentive plans has been of great importance for such person’s motivation, but due to tax consequences linked to the individual’s move to the US, initiated at the company’s request, the individual has had to dispose of its warrants. This unique scenario requires a special solution to ensure that the company is able to retain and motivate a key person whose efforts are essential to the company’s success on the US market. Against this background, the Board assesses that it is reasonable, and of importance to be able to motivate and retain competent personnel, to apply the shorter period of two years in order to recreate the terms applied in the incentive plan in which the individual previously participated but had to exit. This adjustment is, together with the Board’s proposal in item 15, a one-off event aimed at addressing a unique situation in a fair and appropriate manner.

The Board of Haypp Group AB shall be responsible for preparing the detailed design and administration of the terms and conditions of the program, in accordance with the above presented terms and conditions. In connection therewith, the Board shall be entitled to make adjustments to meet specific foreign regulations or market conditions, including resolving on cash or other settlement if deemed favourable for the company based on foreign tax regulations.

Dilution
Upon full exercise of the warrants at the terms and conditions applicable at the time of the resolution, the number of shares and votes in the company will be increased by 55,000, which corresponds to approximately 0.2 percent of the number of shares and votes in the company. Upon full exercise of all outstanding warrants in the company, including the warrants that are proposed to be issued as well as repurchased in accordance with item 13, as well as the warrants that are proposed to be issued in accordance with item 14 and 15, the number of shares and votes in the company will be increased by not more than 3,745,005, which corresponds to approximately 11.2 percent of the number of shares and votes in the company. The dilutive effect is calculated as the number of additional shares and votes upon full exercise of all warrants, in relation to the total number of shares and votes after full exercise.

Impact on key figures and costs for the company etc.
The incentive program is expected to have a marginal impact on the company’s key figures. The company’s costs for the program are thus primarily related to external advisors in connection with the implementation of the program. The warrants will be transferred free of charge in line with US regulations and market conditions. In the event the Board makes other adjustments to the program for foreign participants, such as deciding on cash settlement, the outcome of the program will affect the company’s earnings in the form of increased personnel costs.

So-called warrant agreements shall be entered into, pursuant to which warrant holder, under certain conditions, shall be obliged to offer the company to acquire the warrants, or a portion of them.

According to a preliminary valuation, the warrants’ market value corresponds to approximately SEK 36.72 per warrant, calculated pursuant to the Black & Scholes warrant valuation model.

Other incentive programs

For a description of Haypp Group’s other equity-related incentive programs, reference is made to company’s website, www.hayppgroup.com.

Majority requirements
In order for resolutions in accordance with the Board’s above to be valid, the resolutions must be supported by shareholders representing at least nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the meeting.

Share issue authorization (item 17)
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board, up and until the next Annual General Meeting, on one or several occasions and with or without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve on the issue of new shares, provided that such issue or issues may not comprise a total of more than 10 per cent of the number of outstanding shares in the company as per the day of the Annual General Meeting. It shall also be possible to make such an issue resolution stipulating in-kind payment, the right to offset debt or other conditions. Any issue resolution under the authorization shall be made on market terms.

The purpose of the authorization is to create flexibility and to enable the Board to, as and when deemed appropriate, make new issues in order to complete strategic co-operations or acquisitions of companies or businesses.

The CEO shall be authorised to make such adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.

_______________________

Shareholders’ right to obtain information
Shareholders are reminded of their right to require information under Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders who wish to submit questions in advance may do so via e-mail to [email protected] or by sending post to Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.

Number of shares and votes
There are in total 29,839,088 shares and votes in Haypp Group AB (publ). As of the date of this notice, the company holds no own shares.

Documentation etc.
The annual report and other supportive documentation are held available at the company’s office at Östgötagatan 12 in Stockholm, and on the company’s website, www.hayppgroup.com, no later than three weeks before the Annual General Meeting and will be sent, free of charge, to shareholders who so request and provide their postal address. Moreover, the Nomination Committee’s reasoned statement is available at the company’s above address, as well as on the company’s website, www.hayppgroup.com, from the date of this notice. Copies of the documentation will be sent to shareholders who so request and who inform the company of their postal address.

Processing of personal data
For information on how your personal data is processed, see the integrity policy available on Euroclear’s website www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Haypp Group AB’s (publ) corporate registration number is 559075-6796 and its registered office is in Stockholm, Sweden.

This notice is a translation of a Swedish notice and in case of any deviations between the language versions, the Swedish version shall prevail.

Stockholm, April 2024

Haypp Group AB (publ)

The Board of Directors

[1] Comprises 209,780 warrants of series 2021/2024 and 1,610,028 warrants of series 2022/2025.

Archives: MFN News Items

The study Fighting smoking with alternative nicotine products from Lakeville shows that oral nicotine, such as snus and nicotine pouches, is essential in helping smokers quit. The report concludes that Sweden soon is a smoke free country according to WHO definition, and that it has less to do with tax and regulation and more with accessibility to healthier nicotine alternatives.

According to the study Fighting smoking with alternative nicotine products from Lakeville, which is the fourth report in order, higher cigarette prices in the EU may contribute to a faster reduction in smoking rates, as seen in the United Kingdom. However, with limited or heavily regulated alternative nicotine products available on the market, nicotine users have few or very limited options to substitute smoking with less harmful alternatives. In order for the different countries in the European Union to realistically achieve a smoke-free status in the near future, the European population needs to have the same opportunities as Swedes and Norwegians – that is having a realistic ability to choose safer nicotine products instead of smoking.

Sweden and Norway have the lowest smoking rates in Europe and are expected to become smoke free within the next couple of years – defined as fewer than 5 per cent smokers in the population. The younger generations in Sweden, up to 44 years of age, are already smoke free, instead they use products such as snus and nicotine pouches. The effects of being able to choose less harmful nicotine products are clear – the number of smoking-related deaths per 100,000 men in Sweden and Norway are among the lowest in Europe.

The EU Commission has several proposals on nicotine up for debate, says Markus Lindblad, Head of External Affairs at Haypp Group. But public health is at stake as the EU Commission continues to focus on nicotine consumption instead of focusing on harm reduction. A permissive EU policy regarding the sale of oral nicotine, especially nicotine pouches, would reduce the number of deaths due to smoking by at least 210,000 lives per year.

According to the study, by allowing for the sale and use of snus and nicotine pouches the percentage of non-smoking nicotine users has increased in both Sweden and Norway at the expense of smoking. This is particularly evident among younger generations. For example, Norwegian young women do not smoke at all.

More about the study
Haypp Group AB has commissioned economics doctor David Sundén at Lakeville to assess the potential of snus and nicotine pouches as an instrument to reduce public health damage from tobacco smoking in the EU. The assessment results can estimate the possible long-term health effects.

The potential of snus and nicotine pouches as harm reduction instruments is assessed by calculating the reduction in smoking deaths and cancer cases under the assumption that the Swedish tobacco policy would be introduced in other EU member states. The study is done on males only, since there are more significantly relevant data available on males.

Lakeville are experts in socio-economic analyses, investigations, and evaluations. The starting point is national economic science supplemented with statistical and other empirical analysis methods.

This is the fourth study that Lakeville has done on the subject.

Read the study here.

Archives: MFN News Items

Gabriel De Prado, Haypp Group’s Chief Commercial Officer, participated as a keynote speaker at the Swedish D-Congress at the Swedish Exhibition Centre in Gothenburg. D-Congress is the largest Swedish annual congress on the future of e-commerce. The theme for this year’s congress was Innovation for Impact.

Gabriel De Prado shared experiences at the congress on how the entire trade sector will be able to take the lead in the business transformation towards a more circular economy. Sharing insights and experiences with the industry’s top experts and retailers at the forefront is an integral part of Haypp Group’s business — “Insights for All.” The key question now is how digitalization can accelerate both Haypp Group’s and the entire trade sector’s sustainability efforts.

Gabriel explained how Haypp Group builds insights and provides quantitative data to its surroundings while recognizing the need for forums to share and discuss future alternatives – their development, challenges, and opportunities. The conclusions are shared with external stakeholders, including suppliers and industry participants, as well as researchers and other external parties. This flow forms the foundation of Haypp Group’s operations.

Gabriel also highlighted that thanks to Haypp Group’s insights, we can base our business decisions on our customers’ future needs. Haypp Group’s goal is to offer outstanding service and information about our products and their impact on health, our environment, and society at large. Insights from our customers with all their data points and research from others need to be shared widely, among the general public, consumers, and producers.

By understanding future needs, consumers can make their own decisions, choose healthier enjoyment, and hopefully inspire others to make more sustainable choices.

Archives: MFN News Items

Haypp Group has been nominated for the SACC-USA Business Award by the Swedish-American Chamber of Commerce.

The SACC-USA Business Award (Swedish-American Chambers of Commerce Business Award) was established to promote and support the success of Swedish companies operating in the American market. The company ultimately chosen as the winner will be the keynote speaker at the Executive Forum later this year.

“We are of course very honored by the nomination from the Swedish-American Chamber of Commerce, and it feels fantastic that our work for a world free from cigarettes is being recognized,” says Peter Grafström, VP US Operations at Haypp Group, and continues:

“But really, it’s our employees who should be recognized for their persistent and committed work to offer the American market healthier enjoyment in the form of, among other things, nicotine pouches.”

The jury panel for the SACC-USA Business Award consists of experienced professionals with extensive experience in the American and Swedish business landscapes. The collective expertise ensures a thorough and well-informed evaluation process. The nominated companies all demonstrate successful and growing operations in the American market. The award was established to promote and support the success of Swedish companies operating in the American market. SACC-USA is the second largest European Chamber of Commerce in the USA.

Archives: MFN News Items

Press release 15 February 2024

October – December 2023
• Net sales increased with 21 per cent to SEK 846.8 m (700.5). In constant currency, Net sales increased by 23 per cent.
• 46 per cent volume growth in the Nicotine pouches category during the quarter.
• The gross margin amounted to 13.4 per cent (13.9).
• Adjusted EBIT amounted to SEK 21.2 m (16.0), corresponding to an adjusted EBIT margin of 2.5 per cent (2.3).
• Operating profit totalled SEK 11.1 m (6.0).
• Profit/loss for the quarter to SEK -2.9 m (4.9).
• Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.10 (0.17).
• Number of orders increased to 1,168 thousand (1,029) with an average order value of SEK 679 (640).
• Active customers amounted to 531 thousand (459) at the end of the period.

Net sales for the fourth quarter increased with 21 per cent to SEK 846.8 m (700.5). In constant currency, Net sales increased by 23 per cent. Gross Profit increased to SEK 113.2 m (97.1), corresponding to a gross margin of 13.4 per cent (13.9). Adjusted EBIT for the fourth quarter increased with 32 per cent to SEK 21.2 m (16.0). The increase was mainly due to increased volume as well as efficiency, partially offset by continued investments in new products and adjacent markets. The adjusted EBIT margin increased to 2.5 per cent (2.3).

“Nicotine pouches continue to drive the Group’s growth. Volume increased by 46 per cent in the fourth quarter and Nicotine pouches share of total volume accounted for 56 per cent, up 12 percentage points from 44 per cent in fourth quarter 2022 as consumers respond to the attractive, lower risk options provided by such products across Europe and the United States. Importantly, Haypp Group continues to be a leader in Youth Access Compliance, with traceable, 100 per cent compliance with adult age restrictions for products across all of our markets. We expect to continue our progress toward the SEK 5bn Group Net sales in 2025 and 5–7 per cent adjusted EBIT margin target for combined Core and Growth markets, as recently detailed in our Capital Market Day, aided by increasing economies of scale from volume growth”, says Haypp Groups CEO Gavin O’Dowd.

The full Q4 report is attached in its entirety to this press release and on the company´s website: https://hayppgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Haypp Group will hold a webcast conference call in English at 09.00 am CEST today. Haypp Group will be represented by President and CEO Gavin O´Dowd and CFO Peter Deli, who will present the interim report and answer questions. To participate or for further information – https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q4-report-2023

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Before its publication, this information was inside information and is such that Haypp Group is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, on 15 February 2024 at CEST 07:45 am.

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

On 15 February at 09:00 CEST, Haypp Group will host an audiocast in English. Haypp Group is represented by CEO Gavin O’Dowd and CFO Peter Deli, who will present the Interim report Q4 and answer questions. The Interim report for will be published at 07:45 CEST the same day.

To participate or for further information https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q4-report-2023

The presentation will also be available at https://hayppgroup.com

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Archives: MFN News Items

Banks such as SEB, Carnegie, and Barclays have covered the Group’s financial performance in recent years. Lately, independent analysts have also shown increased interest in Haypp Group’s stock and the company as a whole.

Recently, an increasing number of independent analysts have started to take an interest in the Group’s financial commitments. Previously, financial blogs and podcasts like the Swedish “Nånting om Aktier” and “Billie Billion” have analyzed and discussed Haypp Group as an investment, as well as the American podcast “Chit Chat Stocks.”

Haypp Group has always welcomed transparency by having the Group’s financial commitments analysed by a variety of external parties.

You can find the podcasts and blog in full below.

Chit Chat Stocks
Nånting Om Aktier
Billie Billion

Archives: MFN News Items

The E-commerce Indicator report for December 2023 by the Swedish Retail Federation (Svensk Handel) reveals a decrease in e-commerce turnover. Nevertheless, nicotine and tobacco products indicate strong growth in turnover compared to the same period last year.

As per the report, e-commerce turnover, measured in terms of Swedish consumers’ transactions with exclusively Swedish operators, has decreased by 10 percent compared to the corresponding month last year.

While the number of online shoppers increased in December compared to the same period last year, the report notes a decrease in the average purchase amount this year compared to 2022.

Notably, nicotine and tobacco products have shown a substantial 21 per cent growth in 2023 compared to the previous year. This stands in contrast to the broader e-commerce landscape, which has witnessed a significant decline in 2023, with various product categories facing setbacks.

Access the full report (in Swedish) here.

Archives: MFN News Items

As part of the strategy to capture emerging opportunities Haypp Group has made the decision to further strengthen its position in the vape segment by the launch of VapeGlobe.de. During 2023 Haypp Group expanded its product portfolio for Haypp.com/uk and Northerner.com/uk to include vapes for consumers in the UK. Sales have developed in a satisfactory way, gaining close to five times the accumulated volume of nicotine pouches after the launch. To facilitate this venture, Haypp Group now have established new warehouses in Germany and leveraging the already existing UK warehouse for seamless delivery of vape products to customers in Germany and UK.

The initiative to further expand the product portfolio, besides nicotine pouches and snus, reflects a global trend where an increasing number of people reject cigarettes in favour of less harmful nicotine alternatives. As a consequence, the market for Risk Reduced Products (RRP) is experiencing strong traction and is expected to account for the majority of the nicotine consumption in Haypp Group’s current markets by 2027. Outside the Nordic region, the vape segment accounts for the majority of the RRP market and hence presents an attractive opportunity which Haypp Group is well positioned to capture since existing infrastructure and knowledge can be leveraged.

“Our proven ability to combine an international mindset with local commitment to our customers will be a key to success. The launch of the vape segment in UK is a testimony of that. We will now continue the expansion of the vape segment into more geographical markets including the German market. By gaining deep knowledge of local legislations, as well as engaging with our customers to understand their needs and desires, we will continue to strive towards our vision to inspire healthier enjoyment for millions”, says Haypp Group’s CEO Gavin O’Dowd.

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Certified Advisor
FNCA Sweden AB