Archives: MFN News Items

As a result of Nasdaq’s semi-annual review of the First North 25 Index, it has been decided that Haypp Group, with the ticker HAYPP, will be added to the index. The change will become effective at market open on Monday, July 01, 2024.

The First North 25 Index measures the performance of a selection of the largest and most traded securities listed on the Nasdaq Nordic First North Growth Markets (First North Denmark, First North Finland, First North Iceland and First North Sweden). The Index is reviewed semi-annually in January and July.

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Certified Advisor
FNCA Sweden AB

* Risk Reduced Products

Archives: MFN News Items

Idag, torsdagen den 16 maj 2024, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Linus Liljegren och Patrik Rees samt nyvaldes Deepak Mishra och Adam Schatz. Till styrelseordförande omvaldes Ingrid Jonasson Blank.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ordförande ska uppgå oförändrat till 600 000 kronor och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå oförändrat med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag. 

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner
Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 819 808 teckningsoptioner förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och den 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 819 808 aktier i Haypp Group motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 5,7 procent.

Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av sådana teckningsoptioner att överlåta samtliga teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB. Därigenom kan högst 1 250 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 81 885,60 kronor. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för det erbjudande som riktas till optionsinnehavarna. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra återköpet av teckningsoptionerna.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av 1 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2027 till och med 31 maj 2027.

Införande av två långsiktiga incitamentsprogram för anställda i USA
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av två separata nya långsiktiga incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av 70 197 respektive 55 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 53,8 kronor, respektive 42,0 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2025 till och med 31 maj 2025 eller, såvitt avser det andra programmet, 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För mer information och kontakt
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

Today, Thursday 16 May 2024, the annual general meeting in Haypp Group AB (publ) was held. The following main resolutions were passed.

Disposition of results and discharge from liability
The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, that no dividend shall be paid for the financial year 2023 and that the company’s result shall be carried forward.

Furthermore, the meeting resolved on discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 2023.

Appointment of, and fees payable to, members of the board of directors and auditor
The meeting resolved that the board of directors shall comprise six ordinary members with no deputy members, and that the company shall have one auditor with no deputy auditor. Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Linus Liljegren and Patrik Rees were re-elected, and Deppak Mishra and Adam Schatz were newly elected as members of the board of directors. Ingrid Jonasson Blank was re-elected Chairman of the board.

Moreover, the meeting resolved on remuneration to the Chairman of the board amounting to unchanged SEK 600,000, and SEK 300,000 to each of the other board members who are not employed by the company. A member of the board who performs work for the company outside the scope of the board work may also receive remuneration on market terms for such work. Furthermore, it was resolved that compensation for work in board committees shall be paid by unchanged SEK 75,000 to the chairman of the audit committee, SEK 50,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 25,000 to each of the directors of the remuneration committee or the audit committee for work performed in these committees.

The meeting also resolved to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company’s auditor, with Magnus Lagerberg as the auditor in charge, and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Principles for the appointment of the nomination committee
The meeting resolved to adopt principles for the appointment of the nomination committee, in accordance with the nomination committee’s proposal.

Resolution on repurchase and set-off offer regarding warrants
Haypp Group AB has established several incentive programs by issuing warrants for employees of Haypp Group. 1,819,808 of these warrants may be exercised during the period from 13 October 2024 up and until 31 May 2025. The warrants entitle to subscription for 1,819,808 shares in Haypp Group, corresponding to a dilution of the existing number of shares and votes by approximately 5.7 percent.

The meeting resolved that the company shall make an offer to the holders of such warrants to transfer all of the warrants to Haypp Group AB at a price corresponding the market value of the transferred warrants, and where consideration for the warrants shall be paid in the form of newly issued shares in Haypp Group AB. Not more than 1,250,000 shares can thereby be issued, whereby the share capital may be increased with not more than approximately SEK 81,885.60. The subscription price shall correspond to the market value of the share, based on the closing price of the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market on the last day of the acceptance period for the repurchase offer directed to the warrant holders. The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive rights is to enable the repurchase of the warrants.

Implementation of a new long-term incentive program
The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to implement a new long-term incentive program for the executive management within Haypp Group AB, through the issue of 1,000,000 warrants. Each warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price corresponding to 130 percent of the volume weighted average share price for the Haypp share on Nasdaq First North Growth Market during the five trading days following immediately after the annual general meeting. Subscription for new shares by virtue of the warrants shall be made during the period 15 May 2027 up to and including 31 May 2027.

Implementation of two new long-term incentive programs for US employees
The meeting resolved, in accordance with the board’s proposal, to implement two separate new long-term incentive programs for US employees within Haypp Group AB, through the issue of 70,197 and 55,000 warrants, respectively. Each warrant entitles to subscription for one new share in the company at a subscription price of SEK 53.8 and SEK 42.0, respectively. Subscription for new shares by virtue of the warrants shall be made during the period 15 May 2025 up to and including 31 May 2025 or, for the second program, 15 May 2026 up to and including 31 May 2026.

Share issue authorization
The meeting finally resolved on an authorization for the board, on one or several occasions until the next annual general meeting and with or without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve on the issue of new shares, provided that such issue or issues may not comprise a total of more than 10 per cent of the number of outstanding shares in the company as per the day of the annual general meeting.

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

Reitan Convenience, the franchisor of Pressbyrån and 7-Eleven among others, announced on May 13 its plan to phase out its cigarette sales. Haypp Group, which stopped selling smoking tobacco in 2017, welcomes this step and encourages other retailers to follow the same path.

Seven years ago, Haypp Group ceased its sales of smoking tobacco. Reitan Convenience’s recent decision to follow Haypp Group’s lead strengthens the vision of ‘healthier enjoyment for millions.’ Haypp Group invites other retailers to follow suit.

“We are convinced that with well-informed customers and continuous product innovation, we can reduce smoking-related mortality faster than by any other means,” says Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs at Haypp Group.

Archives: MFN News Items

Folklistan’s top canidate Jan Emanuel will come to Haypp Group’s subsidiary Snusbolaget’s warehouse on 7 May at 13:00 to present its seventh priority for this summer’s EU elections.

On 7 May, Folklistan’s top candidate Jan Emanuel will visit the warehouse of Haypp Group’s subsidiary Snusbolaget. The warehouse serves over 600,000 customers annually with alternative nicotine products, throughout Europe. On site, Folklistan will present their seventh priority on their programme for this summer’s EU elections.

Haypp Group’s European subsidiaries have called on all European candidates for the European Parliament to present their proposals to reduce smoking-related deaths.

For registration or media contact, please contact [email protected]

Archives: MFN News Items

Press release 3 May 2024

January – March 2024
• Net sales increased with 12 per cent to SEK 887.5 m (781.3). In constant currency, Net sales increased by 13 per cent.
• 40 percent volume growth in the Nicotine pouches category during the quarter.
• The gross margin amounted to 14.4 per cent (12.0).
• Adjusted EBITDA amounted to SEK 46.8 m (30.7), corresponding to an adjusted EBITDA margin of 5.3 per cent (3.9).
• Adjusted EBIT amounted to SEK 30.6 m (18.2), corresponding to an adjusted EBIT margin of 3.5 per cent (2.3).
• Operating profit totalled SEK 15.9 m (7.4), including items affecting comparability of SEK –4.8 m (–0.9).
• Profit/loss for the quarter to SEK 12.8 m (1.4).
• Earnings per share before dilution amounted to SEK 0.43 (0.05).
• Number of orders increased to 1,196 thousand (1,121) with an average order value of SEK 684 (650).
• Active customers amounted to 548 thousand (501) at the end of the period.

Net sales for the first quarter increased with 12 per cent to SEK 887.5 m (781.3). In constant currency, Net sales increased by 13 per cent. Gross Profit increased to SEK 126.1 m (93.5), corresponding to a gross margin of 14.4 per cent (12.0). Adjusted EBIT for the first quarter increased to SEK 30.6 m (18.2). The increase was mainly due to higher gross margin, increased volume as well as efficiency, partially offset by continued investments into additional capabilities. The adjusted EBIT margin increased to 3.5 per cent (2.3).

“Haypp Group started 2024 solidly, with nicotine pouches (NPs) retaining their momentum, increasing 40 per cent in volume y/y against equally strong 41 per cent growth in 2023, more than doubling since Q1 2022. We expect this growth to continue across our Core and Growth segments. NPs accounted for 58 per cent of our Group sales volume in Q1 2024 and continue to increase as a share of Group volume by around 1 percentage point per month. We expect to continue our progress toward the SEK 5bn Group Net sales in 2025 and 5–7 per cent adjusted EBIT margin target for combined Core and Growth markets, as recently detailed in our Capital Market Day, aided by increasing economies of scale from volume growth”, says Haypp Groups CEO Gavin O’Dowd.

The full Q1 report is attached in its entirety to this press release and on the company´s website: https://hayppgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Haypp Group will hold a webcast conference call in English at 09.00 am CEST today. Haypp Group will be represented by President and CEO Gavin O´Dowd and CFO Peter Deli, who will present the interim report and answer questions. To participate or for further information – https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q1-report-2024

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Before its publication, this information was inside information and is such that Haypp Group is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out below, on 3 May 2024 at CEST 07:45 am.

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

Pressrelease 3 Maj 2024

Januari – Mars 2024
• Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 887,5 MSEK (781,3). Organisk försäljningstillväxt var 13 procent.
• Volymtillväxten i kategorin Nikotinpåsar var 40 procent under kvartalet.
• Bruttomarginalen uppgick till 14,4 procent (12,0).
• Justerad EBITDA uppgick till 46,8 MSEK (30,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 5,3 procent (3,9).
• Justerad EBIT uppgick till 30,6 MSEK (18,2), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 3,5 procent (2,3).
• Rörelseresultatet uppgick till 15,9 MSEK (7,4), inklusive jämförelsestörande poster om -4,8 MSEK (-0,9).
• Resultatet i kvartalet uppgick till 12,8 MSEK (1,4).
• Vinst per aktie före utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,05).
• Antal order ökade till 1 196 tusen (1 121) med ett genomsnittligt ordervärde om SEK 684 (650).
• Aktiva kunder uppgick till 548 tusen (501) vid kvartalets utgång.

Nettoomsättningen i det första kvartalet ökade med 12 procent till 887,5 MSEK (781,3). Organisk försäljningstillväxt var 13 procent. Bruttoresultatet ökade till 126,1 MSEK (93,5), motsvarande en bruttomarginal om 14,4 procent (12,0). Justerad EBIT i det första kvartalet ökade till 30,6 MSEK (18,2). Ökningen förklaras främst av högre bruttomarginal, ökad volym samt effektivitet, delvis motverkat av fortsatta investeringar. Den justerade EBIT-marginalen ökade till 3,5 procent (2,3).

“Haypp Group inledde 2024 stabilt där nikotinpåsar behöll sitt momentum, med en volymökning på 40 procent jämfört med föregående år och en lika stark tillväxt på 41 procent under 2023, mer än en fördubbling sedan första kvartalet 2022. Vi förväntar oss att denna tillväxt fortsätter i våra Core- och Growth-segment. Nikotinpåsar stod för 58 procent av koncernens försäljningsvolym under första kvartalet 2024 och fortsätter att öka som andel av koncernens volym med cirka 1 procentenhet per månad. Vi förväntar oss att fortsätta utvecklingen mot målen om en koncernomsättning på 5 miljarder SEK och en kombinerad justerad EBIT-marginal på 5–7 procent för Core- och Growth segmenten, som nyligen beskrevs under kapitalmarknadsdagen, med stöd av ökande skalfördelar från volymtillväxt.”, sa Haypp Groups VD Gavin O’Dowd.

Kvartalsrapporten i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande och finns på bolagets hemsida: https://hayppgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/

Haypp Group kommer att hålla en webbsänd audiocast på engelska kl. 09.00 CEST idag. Haypp Group representeras av VD och koncernchef Gavin O’Dowd och CFO Peter Deli, som kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. För att delta eller för ytterligare information – https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q1-report-2024

FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKT
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

Denna information var, innan den offentliggjordes, insiderinformation och är sådan information som Haypp Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 Maj 2024 kl. 07:45. 

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

On 3 May at 09:00 CEST, Haypp Group will host an audiocast in English. Haypp Group is represented by CEO Gavin O’Dowd and CFO Peter Deli, who will present the Interim report Q1 and answer questions. The Interim report for will be published at 07:45 CEST the same day.

To participate or for further information https://ir.financialhearings.com/haypp-group-q1-report-2024

The presentation will also be available at https://hayppgroup.com

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)708153983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)708244088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

Haypp Group’s Annual and Sustainability Reports for 2023 are now available on the website.

The Reports are available at https://hayppgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/.

Haypp Group has chosen not to print or distribute a hard copy of its Annual Report and the Sustainability Report. Those who are unable to access the Reports digitally can request a print-out of the Annual Report by contacting [email protected].

This is information that Haypp Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act (2007:528). The information was submitted, through the care of the contact persons below, for publication on 25 April 2024 at 08:00 CEST.

For more information and contact
Markus Lindblad
Head of External Affairs:
+46(0)70-815 3983
[email protected]

Niklas Alm
Head of Investor Relations:
+46(0)70-824 4088
[email protected]

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Archives: MFN News Items

Aktieägarna i Haypp Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 maj 2024, och (ii) anmäla sig till stämman per post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”) eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024 samt innehålla uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare önskar företrädas av ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hayppgroup.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut angående
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
  1. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseledamot
  2. omval av Linus Liljegren som styrelseledamot
  3. omval av Patrik Rees som styrelseledamot
  4. omval av Anneli Lindblom som styrelseledamot
  5. Nyval av Deepak Mishra som styrelseledamot
  6. Nyval av Adam Schatz som styrelseledamot
  7. omval av Ingrid Jonasson Blank som styrelseordförande
  8. omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor
 12. Beslut om valberedning
 13. Styrelsens förslag till beslut om återköp av teckningsoptioner
 14. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram
 15. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
 16. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 9 – 11)
Valberedningen, som består av Henrik Nordström (GR8 Ventures, ordförande), Patrik Rees (Eastcoast Capital och e-Business Partner), Johan Orvelin (Northerner Holding) samt Ingrid Jonasson Blank (styrelsens ordförande, adjungerad), föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens utskott ska oförändrat utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Styrelse: omval av Ingrid Jonasson Blank, Linus Liljegren, Patrik Rees och Anneli Lindblom samt nyval av Deepak Mishra och Adam Schatz. Kristian Ford och Per Sjödell har avböjt omval.

Deepak Mishra, född 1971, brittisk medborgare bosatt i Storbritannien, har en magisterexamen (MBA Marketing, Systems) från Indian Institute of Management, Lucknow, Indien samt en kandidatexamen (BE, Hons, Computer Science) från Birla Institute of Technology & Science, Pilani, Indien. Deepak Mishra har under merparten av sitt yrkesliv innehaft nyckelpositioner inom managementkonsulting hos Accenture (1996–2000) och McKinsey (2001–2014) och inom private equity hos Centerbridge Partners (2014–2018). Vidare var Deepak Mishra Chief Strategy Officer vid Philip Morris International (2018–2021) och därefter President för Philip Morris Internationals amerikanska verksamhet (2021–2022) där han bland annat var involverad i bolagets transformation till rökfria produkter. Han är sedan 2023 operativ partner i investmentbolaget Global Asset Capital. Han har inga övriga externa styrelseuppdrag och äger inga aktier i Haypp Group.

Adam Schatz, född 1974, svensk medborgare bosatt i Sverige, har en magisterexamen (M Sc) i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Adam Schatz har bland annat innehaft flera positioner inom Gambro AB (sedermera Baxter International Inc) (2008–2015), samt under senare delen av sitt yrkesliv haft flera nyckelpositioner inom e-handel och ekonomi/finans, såsom finanschef respektive VD och koncernchef för BHG Group AB (2019–2022) samt affärsområdeschef respektive CFO för Axiell AB (2015–2019). Han är sedan 2023 VD och koncernchef för Nuent Group AB och har styrelseuppdrag för bolag inom Nuent Group-koncernen. Adam Schatz äger 1 000 aktier i Haypp.

Styrelseordförande: omval av Ingrid Jonasson Blank.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid Magnus Lagerberg avses vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Genom beslut av årsstämman 2023 höjdes styrelsearvodet med 50 000 kronor per ledamot respektive 100 000 kronor för valberedningens ordförande. Ledamöterna förväntades att köpa aktier i bolaget motsvarande höjningen av arvodet, efter avdragen skatt. Valberedningen föreslår nu dels att samma belopp ska användas av styrelseledamöterna för att köpa aktier i bolaget, dels att sådana aktier ska innehas under minst 24 månader från dagen för aktieköpet. Om styrelseledamot avgår från sitt uppdrag står det ledamoten fritt att avyttra aktierna. Valberedningen rekommenderar att köpet av aktierna genomförs inom två veckor från att bolagsstämman fattat beslut om styrelsens ersättning.

Valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden (adjungerad) och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 1 september 2024. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren, om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) beslut om riktad emission av aktier (punkt 13)

Bakgrund till beslutsförslaget

Haypp Group AB har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 819 808 teckningsoptioner[1] (”Teckningsoptionerna”), som innehas av totalt 42 optionsinnehavare (”Optionsinnehavarna”) vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och 31 maj 2025. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 819 808 aktier i Haypp Group, motsvarande en utspädning av befintligt antal aktier och röster om cirka 5,7 procent baserat på antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar erbjudande till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade aktier i Haypp Group AB (”Erbjudandet”). Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Genom deltagande i Erbjudandet, vilket är frivilligt, reduceras Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av Teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Haypp Group, och utnyttjande av Teckningsoptionerna underlättas därmed. För Haypp Group innebär Erbjudandet att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid från utnyttjande av Teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital- och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna blir lägre än om Teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

För att illustrera effekterna av Erbjudandet vid olika aktiekurser på Haypp-aktien vid värderingstillfället följer nedan ett illustrativt räkneexempel baserat på en förenklad värdering utifrån skillnaden mellan aktiekurs och teckningskurs multiplicerat med antal Teckningsoptioner.

Serie 2021/2024

Aktiekurs (kronor) Högsta antal nya aktier Teckningslikvid (totalt, kronor) Total utspädning (%)
Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren
80
85 6 170 209 780 0 17 306 850 0,02 0,70
90 17 482 209 780 0 17 306 850 0,06 0,70
95 27 603 209 780 0 17 306 850 0,09 0,70

Serie 2022/2025

Aktiekurs (kronor) Högsta antal nya aktier Teckningslikvid (totalt, kronor) Total utspädning (%)
Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren Erbjudandet Options-villkoren
80 603 761 1 610 028 0 80 501 400 2,02 5,40
85 662 953 1 610 028 0 80 501 400 2,22 5,40
90 715 568 1 610 028 0 80 501 400 2,40 5,40
95 762 645 1 610 028 0 80 501 400 2,56 5,40

Erbjudandet bedöms inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget. Den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att Erbjudandet accepteras avses användas som betalning genom kvittning för de aktier som emitteras. Haypp Group kommer således inte att erlägga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fordringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning).

Styrelsens förslag under denna punkt har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott.

Godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner (punkt 13a)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Haypp Group AB lämnar Erbjudandet till Optionsinnehavarna enligt nedanstående villkor.

 • Högst 1 819 808 Teckningsoptioner, det vill säga de Teckningsoptioner som har förfallodatum mellan den 13 oktober 2024 och den 31 maj 2025, ska kunna återköpas.
 • Återköpet ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq Stockholm sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025. Beräkningen av marknadsvärdet i Erbjudandet ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner (Black & Scholes).

Erbjudandet ska vara villkorat av att styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar för att genomföra återköpet föreligger. Haypp Group har inte för avsikt att utge någon kontant ersättning för Teckningsoptionerna annat än för eventuell överskjutande fordran på vederlag som inte kunnat användas för kvittning. Teckningsoptionerna som återköps av Haypp Group kommer antingen att förfalla eller makuleras, beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar Erbjudandet kan, utan påverkan av Erbjudandet, utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i bolaget under teckningsperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier på nedan angivna villkor (”Nyemissionen”). Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförande av Erbjudandet.

Genom Nyemissionen kan högst 1 250 000 nya aktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 81 885,60 kronor. Som framgått ovan är avsikten att aktierna ska ges ut som ett led i genomförande av Erbjudandet, varför antalet aktier som ges ut bestäms utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i Erbjudandet samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna och bolagets aktie per sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet, vilken för (i) de 209 780 teckningsoptionerna av serie 2021/2024 beräknas infalla under perioden den 9 september 2024 till och med den 9 oktober 2024, och (ii) de 1 610 028 teckningsoptionerna av serie 2022/2025 beräknas infalla under perioden den 4 mars 2025 till och med den 4 april 2025.

Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde), baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningsperioden för Erbjudandet. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Erbjudandet under anmälningsperioden.

Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2021/2024 ska ske senast den 11 oktober 2024 på teckningslista. Teckning av de nya aktierna avseende teckningsoptionerna av serie 2022/2025 ska ske senast den 6 april 2025. Betalning för aktierna ska ske senast i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det antecknas att styrelsen har rätt, och avser att besluta om, att betalning för tecknade aktier ska göras genom kvittning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Haypp Group AB genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 14a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 65 508,48 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Sådan överlåtelse ska som utgångspunkt ske till marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2027 till och med 31 maj 2027.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 14(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas till deltagarna i programmet till ett pris per teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Programmet omfattar högst cirka 31 personer. Teckningsoptionerna ska tilldelas enligt nedanstående principer.

Kategori Maximalt antal optioner per person/kategori
Verkställande direktör (1 person) 150 000
Övrig ledningsgrupp (10 personer) 125 000 / 650 000
Övriga nyckelpersoner (20 personer) 30 000 / 200 000

För det fall anställda önskar förvärva ett större antal teckningsoptioner än det antal som anges ovan, ska tilldelning av teckningsoptioner, som inte förvärvats av annan inom ramen för emissionens högsta belopp, göras i förhållande till antalet teckningsoptioner som relevanta deltagare önskar förvärva.

Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt eller besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 1 000 000, vilket motsvarar cirka 3,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 619 808, vilket motsvarar cirka 10,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Optionspremien vid överlåtelse av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte bedöms uppkomma några sociala avgifter för Haypp Group i samband med programmet. Bolagets kostnader för programmet är därmed endast relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. För det fall styrelsen gör anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader. Dessutom kommer bolaget att betala en kontant engångsbonus om cirka 15 miljoner kronor till några av sina anställda. Mottagarna av en sådan kontant bonus är fria att använda bonusen som de vill, inklusive men inte begränsat till att använda den för att betala teckningsoptionens verkliga värde vid tilldelningstidpunkten.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka varje optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 8,65 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 15a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 70 197 teckningsoptioner av serie 2024/2025, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 4 598,50 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 53,8 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2025 till och med 31 maj 2025.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 15(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmet .

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter ett år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på ett år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 16, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 70 197, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13 och de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 690 005, vilket motsvarar cirka 11,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 26,16 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda i USA genom utgivande av teckningsoptioner i enlighet med nedan. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett beslut.

Utgivande av teckningsoptioner (punkt 16a)

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att ge ut högst 55 000 teckningsoptioner av serie 2024/2026, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 3 602,97 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget eller ett av bolaget helägt dotterbolag, för vederlagsfri vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 42,0 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 15 maj 2026 till och med 31 maj 2026.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16b)

För att möjliggöra bolagets leverans av teckningsoptioner enligt programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att teckningsoptionerna som emitterats i enlighet med punkt 16(a) ovan, direkt eller indirekt, får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i programmet.

Programmet omfattar initialt en person. Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköps får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats.

Beredning av och motiv för förslaget m.m.
Programmet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera programmet för att skapa förutsättningar för att vid utomlandsplacering motivera, behålla samt rekrytera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intressen att även anställda i USA omfattas av incitamentsprogram för att bibehålla verksamhetsutveckling och exponering mot den amerikanska marknaden. Styrelsen anser således att det ligger i samtliga aktieägares intresse att även anställda i USA har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.

Av Aktiemarknadens Självregleringskommittés regler om ersättningar följer att intjänandeperioden inom ramen för aktierelaterade incitamentsprogram inte ska understiga tre år. Som framgår ovan föreslår styrelsen att teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas redan efter två år. Skälet till detta är att deltagaren har en kritisk roll i företagets expansion och framgång, särskilt med tanke på personens unika position och ansvar på den amerikanska marknaden. Deltagarens tidigare deltagande i bolagets optionsprogram har varit av stor betydelse för dess motivation, men på grund av skatterättsliga konsekvenser kopplade till personens flytt till USA, som initierats på bolagets begäran, har personen varit tvungen att avyttra sina optioner. Detta unika scenario kräver en speciell lösning för att säkerställa att bolaget kan behålla och motivera en nyckelperson vars insatser är av stor vikt för bolagets framgång på den amerikanska marknaden. Mot den bakgrunden bedömer styrelsen att det är rimligt, samt av vikt av för att kunna motivera och behålla kompetent personal, att tillämpa den kortare perioden på två år för att återskapa de villkor som tillämpades i det incitamentsprogram som den enskilde tidigare deltagit i men tvingats dra sig ur. Denna anpassning är, tillsammans med styrelsens förslag i punkt 15, en engångsföreteelse som syftar till att hantera en unik situation på ett rättvist och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen för Haypp Group AB ansvarar för den närmare utformningen av villkoren för programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren baserat på utländska skatteregler.

Utspädning
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 55 000, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget, inklusive de teckningsoptioner som föreslås ges ut samt återköpas enligt punkt 13, de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 14 samt de teckningsoptioner som föreslås ges ut inom ramen för incitamentsprogrammet enligt punkt 15, kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 3 745 005, vilket motsvarar cirka 11,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier och röster efter fullt utnyttjande.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för programmet är primärt relaterade till externa rådgivare i samband med programmets implementering. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt i enlighet med amerikanska regler och marknadsförutsättningar. För det fall styrelsen gör ytterligare anpassningar av programmet för utländska deltagare, såsom att besluta om kontantavräkning, kommer programmets utfall att påverka bolagets resultat i form av ökade personalkostnader.

S.k. optionsavtal ska träffas enligt vilka optionsinnehavare, under vissa förutsättningar, ska vara förpliktad att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 36,72 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner.

Övriga incitamentsprogram
För en beskrivning av Haypp Groups övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida, www.hayppgroup.com.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emission enligt bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, besluta om emission för att genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv av företag eller verksamheter.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

_______________________

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till [email protected] eller via post till Haypp Group AB (publ), Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm.

Antal aktier och röster
I Haypp Group AB (publ) finns totalt 29 839 088 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Östgötagatan 12 i Stockholm samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress samt på bolagets hemsida, www.hayppgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Haypp Group AB (publ) har organisationsnummer 559075-6796 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2024
Haypp Group AB (publ)
Styrelsen

[1] Avser 209 780 teckningsoptioner av serie 2021/2024 och 1 610 028 teckningsoptioner av serie 2022/2025.